۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

نشانی: کرمان،ابتدای محور هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، دفتر ارتباط با دانش آموختگان

پست الکترونیک:  alumni@kmu.ac.ir