۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

 

آخرین مهلت توزیع لباس  روزدوشنبه 98/4/24 ساعت 11 تا 14 در ساختمان یاس می باشد .