معاونت آموزشیدکتر مجید فصیحی هرندی
مسئول دفتر دکتر محمد شعبانی
کارشناس دفترزهره وزیری
 دانشکده هانماینده 
پزشکیدکتر داود کلانتر نیستانکی

بهداشت دکتر فاطمه کامیابی
داروسازیدکتر سمیه کرمی مهاجری
پیراپزشکیآقای محمدرضا بهرامپور
دندان پزشکیدکتر الهام فرخ گیسور

پرستاری و ماماییخانم حکیمه حسین رضایی
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیدکتر محمدرضا امیراسماعیلی
 داروسازیدکتر باقر امیرحیدری